Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
Nový vzorkovník fasád
BISNODE - Monitoring platobnej morálky slovenských a českých firiem
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

28 / 02 / 2019

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a to najmä ich právo na ochranu osobných údajov. Osobné údaje fyzických osôb, ktoré právnickú osobu zastupujú, konajú v jej mene, podliehajú v plnom rozsahu tejto ochrane, preto chránime aj údaje o štatutárnych zástupcoch právnickej osoby, ktoré sú obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii. Takisto informácie o fyzických osobách – podnikateľoch môžu zodpovedať definícii osobného údaju.Prípadné vyčlenenie niektorých údajov mimo pôsobnosti Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. zohľadňujeme podľa individuálnych okolností prípadu.

1. KTO SME

Ako spoločnosť Cemix, s.r.o., Veľké Leváre č. 1304, PSČ 908 73 IČO: 36398527, tel.: 034/774 80 03 fax: 034/774 80 04, web: www.cemix.sk sme prevádzkovateľom. To znamená rozhodujeme o tom ako, a na aké účely sa Vaše osobné údaje spracúvajú a nesieme zodpovednosť za dodržiavanie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z právnej úpravy ochrany osobných údajov.

2. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ohľadom otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, uplatňovania Vašich práv alebo podania sťažnosti, kontaktujte nás prosím odoslaním e-mailu na adresu: cemix@cemix.sk. Môžete nás tiež kontaktovať listom odoslaným na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.

3. PREČO ZBIERAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE (ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Vaše osobné údaje získavame a používame na nasledujúce účely:

 • Ako sme uviedli v úvode týchto zásad napríklad aj údaje o štatutárnych zástupcoch právnickej osoby alebo o fyzických osobách – podnikateľoch sú osobnými údajmi. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade môže byť oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo najčastejšie samotná zmluva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, nakoľko je potrebné spracovať Vašu objednávku a poskytnúť Vám služby, ktoré ste si objednali. V takomto prípade zbierame najmä nasledujúce údaje: meno a priezvisko osoby, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty alebo iné platobné údaje.
 • V prípade vedenia účtovnej dokumentácie si plníme našu zákonnú povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • Aby sme s Vami mohli komunikovať a zabezpečiť prebratie tovaru, na tento účel zbierame nasledujúce údaje: meno, priezvisko a kontaktné údaje na Vášho zamestnanca alebo inú poverenú osobu. Pokiaľ ide o kontaktné údaje zamestnancov zmluvných strán, takéto osobné údaje nám zväčša poskytujete v súlade s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. a je naším oprávneným záujmom tieto údaje spracúvať.
 • Aby sme Vám mohli zasielať obchodné oznámenia a informačné letáky, v tomto prípade rozlišujeme situáciu kedy oslovujeme priamo spoločnosť, kedy k spracúvaniu osobných údajov nedochádza. Riadime sa v tomto prípade zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade oslovenia konkrétnej fyzickej osoby, napríklad zamestnanca, na tento účel spracúvame najmä jeho meno a kontaktné údaje, pričom je naším oprávneným záujmom s Vami takýmto spôsobom udržiavať kontakt. Voči zasielaniu obchodných oznámení máte právo kedykoľvek namietať a osobné údaje sa už ďalej nebudú na také účely marketingu spracúvať.
 • V prípade, ak by sme realizovali súťaž, spracúvanie osobných údajov bude založené na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý máte právo kedykoľvek odvolať.

Následky neposkytnutia alebo odmietnutia poskytnúť osobné údaje

Zoberte, prosím, na vedomie, že Vaše osobné údaje potrebujeme najmä na to, aby sme Vám poskytli naše služby. Ak nám požadované osobné údaje neposkytnete, nebudeme Vám môcťposkytnúť všetky, alebo niektoré služby, o ktoré ste sami požiadali.

4. AKO DLHO BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ

Vaše osobné údaje spracúvame počas požadovaného obdobia, ktoré je konzistentné s účelom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo počas obdobia predpísaného v príslušných zákonoch. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s prijatým Registratúrnym plánom.

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je to rozumne potrebné: po dobu 10 rokov od dokončenia plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli.

V prípade účtovných dokumentov uchovávame a ochraňujeme dokumentáciu počas doby ustanovenej v § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.Ak sa začne súdne alebo iné konanie, potom sa budú osobné údaje uchovávať až do ukončenia týchto konaní, vrátane trvania akejkoľvek možnej nápravy, a tieto údaje budú následne vymazané po uplynutí zákonnej lehoty.

V prípade spracúvania údajov založenom na získaní súhlasu, sa budú osobné údaje spracovávaťdo odvolania súhlasu, maximálne po dobu 3 rokov.

5. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami príjemcov na účely opísané ďalej:

 • poskytovatelia služieb tretích strán, u ktorých ste si zakúpili služby, ako napríklad poistenie, prepravné služby a ďalšie,
 • naši partneri v rámci súťaží alebo vernostných programov, do ktorých ste sa zapojili,
 • údaje súvisiace s platbou našich faktúr môžu byť odovzdávané spoločnosti BISDNODE SLOVENSKO, s.r.o. (,,Bisnode“) ako samostatnému prevádzkovateľovi, ktorá môže tieto údaje, vrátane Vašich osobných údajov ďalej spracúvať za účelom sledovania a vyhodnocovania platobnej disciplíny konkrétnych podnikateľských subjektov. Voči našej spoločnosti aj voči spoločnosti Bisnode môžete uplatniť všetky práva, ktoré Vám ako dotknutým osobám prináležia podľa právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Viac informácií o spoločnosti Bisnode a jej spracúvaní osobných údajov nájdete na www.bisnode.sk/privacy/,
 • štátne orgány, napríklad orgány činné v trestnom konaní na základe ich požiadavky a len v rozsahu stanovenom podľa zákona, na ochranu našich práv a bezpečnosti našich zákazníkov, zamestnancov a majetku. V prípade vymáhania pohľadávok, vedenia súdnych sporov, za účelom zastupovania spoločnosti pred súdnymi a správnymi orgánmi môžu byť príjemcami súdy ,exekútori, notári, advokátske kancelárie a ďalšie.

6. BUDÚ VAŠE ÚDAJE POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovávania vašich osobných údajov, pozostávajúca z používania osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ktoré sa vás týkajú, hlavne na účely analýzy alebo predpovedanie aspektov ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, vašej lokality alebo vášho pohybu.

7. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Môžete mať právo získať od nás potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie. V prípade, že áno, máte právo požiadať o prístup k nim a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Môžeme Vás požiadať o ďalšie informácie na účely riadnej identifikácie, alebo Vám môžeme vymerať rozumné poplatky za ďalšie kópie.

Právo na opravu

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili na základe poskytnutia doplňujúceho prehlásenia.

Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za určitých podmienok máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. V takýchto prípadoch Vám už viac nebudeme schopní poskytovať naše služby. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať naďalej určité právne povinnosti (fakturácia, uplatnenie pohľadávok), čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti (celkom alebo sčasti) vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu bez toho, aby sme vám robili prekážky, ak je takýto prenos technicky možný. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo odvolať súhlas

Ak by nastala situácia, že Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak odvoláte svoj súhlas s naším spracovávaním vašich osobných údajov, možno vám nebudeme schopní poskytnúťvšetky alebo niektoré služby, ktoré ste si od nás vyžiadali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

8. BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

9. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 • udržiavame osobné údaje aktuálne;
 • uchovávame a skartujeme ich bezpečným spôsobom;
 • nezbierame ani neuchovávame nadmerné množstvo údajov;
 • prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu alebo prístupu. Okrem iného zabezpečujeme, že prístup k údajom majú iba oprávnené osoby, ktoré potrebujú vedieťo týchto údajoch, aby si mohli plniť povinnosti vyplývajúce alebo súvisiace s výkonom ich povolania.