Oblasť aplikácie

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

Typ stavby

Masonry brick type

Vlastnosti produktu

1300 Murovacie a zakladacie malty

Okrem piesku, spojiva a vody obsahujú naše vopred namiešané maltové zmesi aj ďalšie prísady a prímesi upravujúce ich vlastnosti a požadované parametre, ako je doba spracovateľnosti, pružnosť alebo konzistencia.

V závislosti na zamýšľanom použití sa malty na murovanie rozdeľujú na malty na klasickú škáru a na tenkú škáru.

Podľa spojiva rozlišujeme medzi vápennou maltou, vápennocementovou maltou a cementovou maltou, z ktorých každá môže dosahovať rôzne pevnosti v tlaku. Zvolené spojivo a jeho množstvo v zmesi majú kľúčový vplyv na dosiahnutú pevnosť v tlaku.

Z dôvodu zaistenia kvality, ale aj kvôli úspore času, sa murovacia malta dnes takmer nikdy nemieša priamo na stavenisku. Suchá murovacia maltová zmes sa dodáva vopred namiešaná, v ľahko prepravovateľných a vonku skladovateľných obaloch, väčšie množstvo je možné dodávať aj v silách. Pridajte vodu, premiešajte, nechajte dozrieť a máte hotovo.